برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

ماموریت ها

-آموزش جامعه پزشکی و توانمند سازی گروه های علمی به خصوص محققین و کارشناسان مرکز

- طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی

- افزایش همکاری در طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی بین بخشی و درون بخشی

- افزایش همکاری در طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک در سطح استانی، ملی، منطقه ای و بین المللی

- بکارگیری نتایج پژوهش ها در راستای ارتقاء کیفیت خدمات برای سلامت جامعه

-اطلاع رسانی دستاوردهای علمی مناسب در جهت سلامت جامعه

- افزایش دانش بهداشت غذایی جامعه

- تربیت نیروی متخصص و پژوهشگر در فیلدهای مختلف علوم تغذیه

- تشویق و ترغیب محققین علوم تغذیه و تسهیل پروژه های تحقیقاتی آنان

- ارائه نتایج پژوهش ها و راهکارهای اصلاحی به مراکز تولید و نظارت کننده مواد غذایی جهت بهبود کیفیت تولیدات مواد غذایی

تنظیمات قالب