برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اهداف

1-      تولید دانش جدید در جهت ارتقاء امنیت مواد غذایی و سلامت افراد جامعه

2-      ارتقای همکاری های علمی و تحقیقاتی با مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی و بهداشتی درمانی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی

3-      ارتقاء دانش سلامتی و مهارت های بالینی و تکنیکی جامعه پزشکی

4-      ارتقاء توانمندی محققین و کارشناسان مرکز تحقیقات

5-      بومی سازی تحقیقات کشوری در جهت حل مشکلات واقعی جامعه به خصوص در استان

6-      انتشار نشریه علمی تخصصی و چاپ مقالات

تنظیمات قالب