English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٠ آذر ١٤٠٢

 

 

 

 

آئین‌نامه‌ برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر

(Clinician -Scientist Program)

 

 

 

مقدمه‌:

 

این‌ آئین‌نامه‌ بر اساس توافق‌نامه‌ مورخ ٢٣/٢/١٣٩٣ میان وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌ و معاونت‌ علمی‌ و فن‌آوري ریاست‌ جمهوري و در راستاي حمایت‌ از نخبگان پزشکی‌ و دندانپزشکی‌ تدوین‌ شده است‌. بر اساس این‌ توافق‌نامه‌ مقرر شده تا برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر طراحی‌ شود. این‌ برنامه‌ بالاترین‌ فرصت‌ تحصیلی‌ آموزش عالی‌ در وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌ بوده که‌ به‌ پزشکان و دندانپزشکان برتر تعلق‌ می‌گیرد تا علاوه بر آموزش بالینی‌ در مقاطع‌ تخصص‌/فوق تخصص‌/فلوشیپ‌، در یک‌ زمینه‌ خاص تحقیقاتی‌ مربوط به‌ رشته‌ بالینی‌ خود نیز آموزش دیده و به‌ کسب‌ مدرك PhD نیز نائل‌ آیند.

 

هدف از ایجاد این‌ برنامه‌، کمک‌ به‌ رشد آکادمیک‌ پزشکان و دندانپزشکان کشور و کاستن‌ از روند مهاجرت نخبگان به‌ خارج از کشور است‌. امید آن است‌ که‌ دانش‌آموختگان این‌ برنامه‌ با در دست‌ گرفتن‌ رهبري پژوهش‌، نوآوري، آموزش و توسعه‌ روشهاي نوین‌ پزشکی‌ در دانشگاهها و هم‌چنین‌ پل‌ زدن بین‌ علوم پایه‌ و کاربردي گامهاي مهمی‌ در جهت‌ خودکفایی‌ کشور، حل‌ مشکلات سلامت‌، توسعه‌ پایدار، گسترش مرزهاي دانش‌ و ارتقاء سطح‌ کیفی‌ دانشگاهها بردارند. پشتوانه‌ تأسیس‌ این‌ فرصت‌ آموزشی‌- تحقیقاتی‌، تجربیات منتشر شده از برنامه‌هاي مشابه‌ در کشورهاي اروپایی‌ و آمریکا و نیاز مبرم دانشگاههاي کشور براي رسیدن به‌ استانداردهاي جهانی‌ در آموزش و تحقیقات علوم پزشکی‌ است‌. مطالعات متعدد و تجربه‌ کشورهاي پیشرفته‌ حاکی‌ از آن است‌ که‌ پزشکان متخصصی‌ که‌ فعالیت‌ تحقیقاتی‌ می‌کنند از توانایی‌ و بینش‌ ویژهاي در حل‌ مشکلات سلامت‌ و تبدیل‌ علوم پایه‌ به‌ علوم کاربردي برخوردارند. به‌ علاوه، آموزش پزشک‌ پژوهشگر از لحاظ اقتصادي و اجتماعی‌ نیز نقش‌ بسزایی‌ در جامعه‌ دارد. لذا براي اجرایی‌ کردن اهداف فوق هر ساله‌ به‌ تعداد معدودي از پزشکان/دندانپزشکان برتر امکان پژوهش‌ و آموزش بالینی‌ توأم در مؤسسات علمی‌ برتر کشور داده می‌شود.

 

 

ماده ١: تعاریف‌ و اختصارات:

 

١. پزشک‌ پژوهشگر به‌ پزشک‌ متخصص‌ بالینی‌ اطلاق می‌شود که‌ به‌ طور متوسط‌ حداقل‌ ٥٠% از وقت‌ خود را صرف تحقیق‌ نماید. ٢. در این‌ آئین‌نامه‌ به‌ منظور رعایت‌ اختصار به‌ تمام دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی‌ و مراکز آموزشی‌ و پژوهشی‌ داراي مجوز از شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکی‌ که‌ در زمینه‌ تحصیلات تکمیلی‌ فعالیت‌ دارند »مؤسسه‌«، به‌ داوطلبان شرکت‌ در برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر »دستیار« و به‌ شوراي راهبردي برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر »شورا« اطلاق می‌گردد. این‌ »شورا« مطابق‌

 

توافق‌نامه‌ میان وزارت بهداشت‌ و معاونت‌ علمی‌ و فن‌آوري ریاست‌ جمهور متشکل‌ است‌ از:

 

(١) معاون تحقیقات و فن‌آوري وزارت بهداشت‌ (رئیس‌)، (٢) معاون پژوهشی‌ و برنامه‌ریزي بنیاد ملی‌ نخبگان (نایب‌ رئیس‌)، (٣) مدیر کل‌ پژوهش‌ و آیندهسازان بنیاد ملی‌ نخبگان،

   

(٤) معاون آموزشی‌ وزارت بهداشت‌، (٥) دبیر یکی‌ از ستادهاي معاونت‌ علمی‌ و فن‌آوري ریاست‌ جمهوري مرتبط‌ با موضوع برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر به‌

 

انتخاب بنیاد، (٦) ٣ نفر از پزشکان دانشمند به‌ انتخاب رئیس‌ شورا.

 

٣. دبیرخانه‌ شورا که‌ مسئول اجراي کلیه‌ مصوبات مربوط به‌ برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر شامل‌ مفاد این‌ آئین‌نامه‌ می‌باشد. ٤. دبیر شورا توسط‌ رئیس‌ شورا انتخاب و منصوب می‌گردد.

 

ماده ٢: ویژگی‌هاي برنامه‌:

 

١. محور اصلی‌ فعالیت‌هاي برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر، کسب‌ دانش‌ و مهارتهاي بالینی‌ و پژوهشی‌ بطور همزمان و هدفمند در یک‌ حیطه‌ خاص از علم‌ پزشکی‌ است‌.

 

٢برنامه‌. پزشک‌ پژوهشگر مقطع‌ جدید دانشگاهی‌ نبوده و کاریکولوم آموزشی‌ آن عملاً ترکیبی‌ از محتواي دوره تخصصی‌ یا فوق تخصص‌/فلوشیپ‌ بالینی‌ به‌ علاوه دوره PhD by research است‌.

 

٣. کلیه‌ قوانین‌ حاکم‌ بر آموزش دوره تخصص‌ و یا فوق تخصص‌/فلوشیپ‌ هاي بالینی‌ و همچنین‌ دوره PhD by research در برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر نیز اعمال می‌شود مگر آنکه‌ در این‌ آئین‌نامه‌ بصورت دیگري آمده باشد.

 

٤. پذیرش دستیاران این‌ برنامه‌ در قالب‌ ظرفیت‌ استعدادهاي درخشان و یا مازاد بر ظرفیت‌ ورودي دورههاي تخصصی‌ یا فوق تخصصی‌ در دانشگاههاي کشور خواهد بود.

 

٥. شرکت‌ در برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر براي دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی‌کاملاً اختیاري است‌.

 

.٦هیچ‌گونه‌ محدودیتی‌ در نوع استخدام (پژوهشی‌، آموزشی‌ و یا درمانی‌) براي فارغالتحصیلان برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر در دانشگاهها

 

æ                  مراکز آموزش عالی‌ وجود ندارد.

 

ماده ٣: شرایط‌ ورود به‌ برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر:

 

داوطلبان بر اساس توانایی‌هاي بالقوه در رهبري (leadership)، تحقیق‌، آموزش، نوآوري (innovation)، تفکر انتقادي و تحلیلی‌ (analytic and critical thinking)، بصیرت علمی‌ (vision)، کیفیت‌ و کمیت‌ بازده تحقیقاتی‌، علاقه‌ و تعهد ملی‌، نیاز دانشگاه و مراکز تحقیقاتی‌، کیفیت‌ پروژه مورد نظر و امکانات موجود برگزیده می‌شوند. لذا احراز شرایط‌ زیر در داوطلب‌ ضروري است‌:

 

١. دارا بودن شرایط‌ عمومی‌ ورود به‌ آموزش عالی‌، ٢. دارا بودن دانشنامه‌ دکتري حرفه‌اي پزشکی‌/دندانپزشکی‌ از یکی‌ از دانشگاههاي معتبر داخل‌ یا خارج کشور که‌ به‌ تأیید وزارت

 

بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌ رسیده باشد، ٣. حداقل‌ معدل ١٦ در دوره دکتراي حرفه‌اي پزشکی‌/دندانپزشکی‌،

 

٤. شرکت‌ در امتحان ورودي دستیاري تخصصی‌ و یا فوق تخصصی‌/فلوشیپ‌ و کسب‌ حداقل‌ %٩٠ حدنصاب رشته‌-محل‌، ٥. کسب‌ حداقل‌ ٥ امتیاز برجستگی‌ علمی‌-تحقیقاتی‌ به‌ صورت زیر:

 

(١) دارا بودن مدال المپیاد علمی‌ دانش‌آموزي در رشته‌هاي شیمی‌، فیزیک‌، زیست‌ شناسی‌، ریاضیات و یا کامپیوتر (طلا=٣ امتیاز، نقره=٢ امتیاز، برنز=١ امتیاز).

   (٢) دارا بودن مقالات تحقیقاتی‌ به‌ طوري که‌ براي هر ١ واحد Impact Factor مجله‌ ١ امتیاز داده می‌شود (سهم‌ هر یک‌ از نویسندگان مقاله‌ بر اساس قوانین‌ ارتقاء اعضاي هیأت علمی‌ محاسبه‌ می‌شود). مقالات چاپ شده در مجلاتی‌ که‌ IF کمتر از ١ دارند، گزارش مورد بالینی‌ و اظهار نظرهاي شخصی‌ چاپ شده محاسبه‌ نمی‌گردد.

 

(٣) دارا بودن اختراع ثبت‌ شده با patent بین‌المللی‌ (USA/EU) (٢ امتیاز). (٤) دارا بودن مدرك BA/BSc یا معادل آن (١ امتیاز).

 

(٥) دارا بودن مدرك MPhil/MSc/MPH یا معادل آن (٢ امتیاز). (٦) دارا بودن مدرك MD-PhD (٣ امتیاز).

 

٦. حداکثر سن‌ ٣٠ سال تمام براي افراد بدون تخصص‌ بالینی‌ و ٣٥ سال تمام براي متخصصین‌ یا دستیاران بالینی‌ دوره تخصصی‌/ فوق تخصصی‌/ فلوشیپ‌ و یا دارندگان مدرك PhD می‌باشد. داوطلبان تا سقف‌ ٤٠ سال تمام نیز قابل‌ پذیرش می‌باشند به‌ شرط آنکه‌ به‌ ازاي هر سال سن‌ اضافه‌، حداقل‌ یک‌ امتیاز اضافه‌ بر آنچه‌ در بند ٥ ماده ٣ آمده است‌، کسب‌ نماید.

 

٧. موفقیت‌ در آزمون زبان انگلیسی‌ مطابق‌ با مصوبات شورايعالی‌ برنامه‌ریزي علوم پزشکی‌ در خصوص پذیرش دانشجویان PhD by Research،

 

٨. تحصیل‌ در برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر تمام وقت‌ می‌باشد، بنابر این‌ هر گونه‌ اشتغالی‌ به‌ هر صورت و در هر کجا در طول برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر براي این‌ دستیاران ممنوع است‌.

 

٩. موفقیت‌ در مصاحبه‌ ساختارمند .(structured interview) مصاحبه‌ ساختارمند مصاحبه‌اي است‌ که‌ در آن همه‌ داوطلبان به‌ یک‌ مجموعه‌ سوال ثابت‌ پاسخ‌ می‌گویند. مصاحبه‌کنندگان به‌ پاسخ‌هاي داده شده هر داوطلب‌ نمره می‌دهند و نهایتاً معدل کل‌ براي هر داوطلب‌ محاسبه‌ شده و رتبه‌بندي انجام و بهترین‌ افراد بر اساس راي نهایی‌ اعضاي کمیته‌ مصاحبه‌ کننده انتخاب می‌گردند. مجموعه‌ سوالات می‌باید در ابتداي جلسه‌ مصاحبه‌ مورد تایید اکثریت‌ اعضاي کمیته‌ مصاحبه‌ کننده قرارگیرد.

 

تبصره ١: داوطلبانی‌ که‌ داراي هر دو مدرك MD و PhD هستند و در صورتی‌ که‌ شرایط‌ مذکور در ماده ٣ را دارند می‌توانند وارد دوره آموزش تخصصی‌ در چهارچوب برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر شوند و به‌ مدرك تخصص‌ بالینی‌ در رشته‌اي که‌ قبول شدهاند نیز نائل‌ آیند. همچنین‌ داوطلبانی‌ که‌ داراي یکی‌ از بوردهاي تخصص‌ بالینی‌ هستند، در صورتیکه‌ شرایط‌ مذکور در ماده ٣ را دارند می‌ توانند وارد دوره فوق تخصصی‌/فلوشیپ‌ در چهارچوب برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر شوند و علاوه بر مدرك فوق تخصصی‌/فلوشیپ‌، به‌ مدرك PhD نیز نائل‌ آیند.

 

تبصره ٢: مشمولان طرح نیروي انسانی‌ در صورتیکه‌ مفاد ماده ٣ از این‌ آیین‌ نامه‌ را داشته‌ و در برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر پذیرفته‌ شوند، در هر مقطعی‌ از طرح که‌ باشند می‌ توانند با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات مربوطه‌، از طرح نیروي انسانی‌ ترخیص‌ شده و براي شروع برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر ثبت‌ نام نمایند.

 

تبصره ٣: اعضاي هیات علمی‌ با مرتبه‌ استادیار/ مربی‌ در مراکز تحقیقاتی‌ و دانشگاه ها در صورت احراز شرایط‌ ورود به‌ برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر (ماده ٣) و کسب‌ مرخصی‌ آموزشی‌ از موسسه‌ کارفرما وفق‌ قوانین‌ و مقررات مربوطه‌، می‌ توانند در این‌ برنامه‌ شرکت‌ نمایند.

 

ماده ٤: شرایط‌ مرکز تحقیقاتی‌ میزبان

 

بررسی‌ صلاحیت‌ مراکز تحقیقاتی‌ براي جذب دستیاران پزشک‌ پژوهشگر توسط‌ دبیرخانه‌ و صدور مجوز توسط‌ شورا صورت گرفته‌ و بر اساس موارد زیر است‌:

 

١. داشتن‌ مجوز فعالیت‌ از شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکی‌ کشور، ٢. دارا بودن حداقل‌ یک‌ استاد راهنما از اعضاي هیئت‌ علمی‌ اصلی‌ عضو مرکز با شرایط‌ مندرج در ماده ٦،

   

٣. داشتن‌ فضاي تحقیقاتی‌ و امکانات آزمایشگاهی‌ مناسب‌ در مرکز، ٤. انجام بخش‌ عمده از آموزش برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر در مرکز،

 

٥. انتشار حداقل‌ ٥٠ مقاله‌ معتبر در مجلات ISI مرتبط‌ با فعالیت‌ مرکز توسط‌ اعضاي هیات علمی‌ مرکز، ٦. وجود ارتباطات و همکاري هاي بین‌ المللی‌ در مرکز.

 

تبصره ١: در صورت لزوم و با تایید دبیرخانه‌ شورا محل‌ آموزش بالینی‌ می‌ تواند متفاوت از محل‌ انجام پروژه تحقیقاتی‌ باشد. تبصره ٢: ظرفیت‌ جذب دستیار در هر مرکز بستگی‌ به‌ توانایی‌ آن مرکز و اساتید راهنماي موجود در آن مرکز داشته‌ و با تایید شورا تعیین‌ می‌ شود.

 

ماده ٥: شیوه انتخاب

 

١- رئیس‌ مرکز تحقیقاتی‌ میزبان می‌ باید با هماهنگی‌ مدیر گروه بالینی‌ مربوطه‌ و تایید معاون آموزشی‌ دانشگاه، طی‌ نامه‌ اي مدارك لازم را براي ارزیابی‌ مرکز جهت‌ صدور مجوز جذب دستیار پزشک‌ پژوهشگر به‌ دبیرخانه‌ شورا ارسال نماید.

 

٢“ -شورا بر اساس ماده ٤ این‌ آیین‌ نامه‌ شرایط‌ مرکز را بررسی‌ نموده و در صورت احراز شرایط‌، نام مرکز را در فهرست‌ مراکز میزبان می‌ گنجاند.

 

٣- هر ساله‌ یک‌ بار فراخوان جذب دستیاران پزشک‌ پژوهشگر توسط‌ دبیرخانه‌ شورا اعلام می‌ گردد. در این‌ فراخوان فهرست‌ مراکز تحقیقاتی‌ که‌ برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر ارائه‌ می‌ کنند و ظرفیت‌ هر مرکز پس‌ از تصویب‌ در شورا اعلام می‌ شود.

 

٤- ظرفیت‌ هر ساله‌ جذب براي دوره پزشک‌ پژوهشگر توسط‌ شورا و براساس نیاز کشور و توانایی‌ علمی‌ مرکز میزبان تعیین‌ می‌شود، این‌ ظرفیت‌ همیشه‌ کمتر از %٥/٢ ظرفیت‌ کل‌ دستیاران در رشته‌ محل‌ (با گرد ریاضی‌) در آن سال خواهد بود.

 

٥- داوطلب‌ بر اساس علاقه‌ و سوابق‌ پژوهشی‌ خود تقاضاي ورود به‌ برنامه‌ را از طریق‌ تکمیل‌ فرم آنلاین‌ در سایت‌ معاونت‌ تحقیقات و فنآوري وزارت بهداشت‌ ارسال می‌ کند.

 

٦- دبیرخانه‌ شورا کلیه‌ داوطلبانی‌ که‌ بر اساس این‌ آیین‌ نامه‌ صلاحیت‌ ورود به‌ برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر را دارند به‌ مراکز تحقیقاتی‌ میزبان معرفی‌ می‌ کند.

 

٧- زمان مصاحبه‌ برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر پس‌ از اعلام نتایج‌ آزمون دستیاري، حداکثر تا دو ماه پس‌ از شروع دوره سایر دستیاران هر سال خواهد بود.

 

٨- کلیه‌ داوطلبان توسط‌ کمیته‌ ٩ نفره پزشک‌ پژوهشگر هر دانشگاه، که‌ اعضاي آن عبارتند از استاد راهنما، مدیر گروه تخصصی‌ بالینی‌ دانشگاه میزبان، معاون آموزشی‌ گروه تخصصی‌ بالینی‌ دانشگاه میزبان، رییس‌ مرکز تحقیقات میزبان، معاون پژوهشی‌ مرکز تحقیقات میزبان، رییس‌ دانشگاه میزبان یا نماینده تام الاختیار او، معاون تحقیقات و فنآوري دانشگاه میزبان یا نماینده تام الاختیار او، معاون آموزشی‌ دانشگاه میزبان یا نماینده تام الاختیار او، و دبیر شورا (بعنوان نماینده وزارت بهداشت‌) می‌ باشد، مصاحبه‌ ساختارمند (structured interview) شده و برترین‌ ها انتخاب می‌ گردند.

 

تبصره ١: حضور مدیر گروه تخصص‌ بالینی‌، رییس‌ مرکز تحقیقات میزبان، و نماینده وزارت بهداشت‌ در کمیته‌ پزشک‌ پژوهشگر و کسب‌ حداقل‌ ٥ راي مثبت‌ در مصاحبه‌ ساختاري براي ورود به‌ برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر الزامی‌ است‌.

 

تبصره ٢: فرم ارزیابی‌ و نمره گذاري در مصاحبه‌ ساختاري توسط‌ دبیرخانه‌ شورا تهیه‌ و در دسترس دانشگاه ها قرار می‌ گیرد. تبصره ٣: هرگونه‌ تخلف‌ در روند جذب و حمایت‌ از دستیاران توسط‌ دبیرخانه‌ شورا بررسی‌ شده و موسسه‌ متخلف‌ با تایید شورا، از یک‌ تا ٥ سال از جذب پزشک‌ پژوهشگر محروم شده و پرونده به‌ مراجع‌ ذیصلاح قانونی‌ ارجاع داده می‌ شود.

 

 تبصره ٤: داوطلبین‌ معترض به‌ نتایج‌ هر فراخوان می‌ توانند ظرف مدت حداکثر یک‌ هفته‌ اعتراض خود را کتبا به‌ دبیرخانه‌ شورا اعلام دارند. دبیرخانه‌ شورا موظف‌ است‌ حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه مورد اعتراض را بررسی‌ و کتبا نتیجه‌ را به‌ داوطلب‌ اعلام نماید. نظر دبیرخانه‌ شورا نهایی‌ بوده و براي داوطلب‌، دانشگاه و مرکز تحقیقاتی‌ میزبان لازم الاجراست‌.

 

ماده ٦: شرح برنامه‌

 

١- طول برنامه‌ بر اساس دوره آموزشی‌ دستیار و با تایید دبیرخانه‌ شورا تعیین‌ می‌ گردد. این‌ برنامه‌ حداکثر ٨ سال بوده و شامل‌ دوره تخصص‌، فوق تخصص‌/فلوشیپ‌ + ٣ سال محاسبه‌ می‌ گردد.

 

٢- طول مدت برنامه‌ در شرایط‌ خاص (بیماري، زایمان و وقایع‌ غیر قابل‌ پیش‌ بینی‌)، به‌ تشخیص‌ شورا تا ١ سال قابل‌ تمدید می‌ باشد.

 

٣- دستیار موظف‌ است‌ حداکثر تا پایان شهریور هر سال یک‌ گزارش یکهزار کلمه‌ اي از پیشرفت‌ کار خود به‌ دبیرخانه‌ شورا ارسال کند. دبیرخانه‌ می‌ باید حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه از ارسال گزارش نظر خود را بصورت مثبت‌ (ادامه‌ برنامه‌)، منفی‌ (اخراج از برنامه‌) و یا مشروط (ادامه‌ برنامه‌ با شروط ویژه) اعلام دارد. دوبار مشروط شدن دستیار با نظر شورا به‌ اخراج او از برنامه‌ منجر می‌ گردد.

 

٤- دستیاران برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر براي فارغ التحصیلی‌ از برنامه‌ ملزم به‌ دریافت‌ مدرك بورد تخصص‌/فوق تخصص‌/فلوشیپ‌ می‌ باشند.

 

٥- پیشرفت‌ رضایت‌ بخش‌ دستیار منوط به‌ گذراندن موفقیت‌ آمیز مراحل‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌، شامل‌ امتحان ارتقا، کسب‌ مهارت هاي بالینی‌ و تحقیقاتی‌، چاپ مقالات، و گزارش سالانه‌ دستیار و نظر استاد راهنما می‌ باشد.

 

٦- در صورتی‌ که‌ دستیار ظرف حداکثر مدت مجاز تحصیل‌، و در موارد خاص در مدت تمدید آن، نتواند مدارك مورد انتظار را دریافت‌ نماید، و یا پیشرفت‌ کار او مطابق‌ با اهداف از پیش‌ تعیین‌ شده و مد نظر شورا نباشد با نظر شورا به‌ اخراج او از برنامه‌ منجر می‌ گردد. در ضمن‌، در صورت عدم موفقیت‌ دستیار در برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر و یا انصراف او از ادامه‌ برنامه‌ هیچگونه‌ مدرك تخصص‌/فوق تخصص‌/فلوشیپ‌ بالینی‌ به‌ او تعلق‌ نمی‌ گیرد.

 

٧- فراغت‌ از تحصیل‌ دستیار با رعایت‌ مفاد این‌ آیین‌ نامه‌ و با حصول موفقیت‌ در فعالیت‌ پژوهشی‌- آموزشی‌ توسط‌ موسسه‌ میزبان انجام خواهد شد.

 

تبصره ١: دستیارانی‌ که‌ در هنگام پذیرش در برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر از موسسات علمی‌ خارج از کشور بورس تحصیلی‌ دریافت‌ کرده باشند و یا در حال تحصیل‌ در این‌ مراکز باشند می‌ توانند در صورت پذیرفته‌ شدن در برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر، طرح تحقیقاتی‌ خود را با همکاري موسسه‌ خارجی‌ انجام دهند.

 

تبصره ٢: دستیاران برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر همچون دیگر دستیاران هر ساله‌ در امتحان ارتقاء شرکت‌ می‌ کنند، اما حداقل‌ نمره قبولی‌ آنان بر اساس میزان آموزش بالینی‌ که‌ تا زمان امتحان دریافت‌ کرده اند، وفق‌ مصوبات شوراي آموزش پزشکی‌ تراز می‌ گردد (حداکثر هر دو سال یک‌ بار باید در یک‌ آزمون ارتقا نمره کف‌ قبولی‌ مربوط به‌ سال متناظر را کسب‌ نمایند).

 

ماده ٧: برنامه‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ برنامه‌

 

برنامه‌ آموزش و تحقیق‌ دستیار می‌ باید در چهارچوب مصوبات معاونت‌ آموزشی‌ و معاونت‌ تحقیقات و فنآوري و با هماهنگی‌ میان رئیس‌ مرکز تحقیقاتی‌ میزبان و مدیر گروه بالینی‌ مربوطه‌ تنظیم‌ شده و در ابتداي هر سال تحصیلی‌ به‌ دبیرخانه‌ شورا اعلام می‌گردد. اصول کلی‌ برنامه‌ عبارتند از:

  

 

١- در سال اول دستیار ٩ واحد عمومی‌ را با نظر استاد راهنما (از لحاظ ترتیب‌ و زمان گذراندن این‌ واحد ها) می‌ گذراند. این‌ واحدها عبارتند: از آمار زیستی‌ و اپیدمیولوژي (٢ واحد)، روش تحقیق‌ (٢ واحد)، اخلاق در پژوهش‌ (Ethics) (١ واحد)، مستند سازي و گزارش نویسی‌ (Documentation and Report Writing) و نگارش مقاله‌ (Scientific Writing) و نگارش پروپوزال (٢ واحد)، مهارتهاي ارتباطی‌ (Communication Skill) (٢ واحد)

 

٢- واحدهاي آموزشی‌ اختصاصی‌ بر اساس نیاز دستیار و با نظر استاد راهنما (٩ واحد) در طول برنامه‌ گذرانده می‌ شود.

 

٣- الزامیست‌ که‌ تعداد مقالات علمی‌ دستیار در طول برنامه‌، معادل سال هاي آموزش و در مجلات اندکس‌ شده ISI با impact ٢factor> بوده و حداقل‌ در نیمی‌ از این‌ مقالات به‌ عنوان نویسنده اول باشد.

 

٤- نظارت مستقیم‌ بر کلیه‌ امور آموزشی‌ و پژوهشی‌ دستیاران به‌ عهده دانشکده پزشکی‌/دندانپزشکی‌ میزبان می‌ باشد.

 

٥- در برنامه‌ ریزي مدیر گروه بالینی‌ باید اطمینان حاصل‌ کند که‌ کلیه‌ مفاد کاریکولوم رشته‌ تخصصی‌/فوق تخصصی‌ مربوطه‌ در طول دوره دستیاري تکمیل‌ می‌ گردد.

 

ماده ٨: شرایط‌ استاد راهنما

 

١- استاد راهنما فردي است‌ که‌ وظیفه‌ هدایت‌ و راهنمایی‌ دستیار را تا پایان برنامه‌ برعهده دارد.

 

٢- تمام فعالیت‌ هاي آموزشی‌ و پژوهشی‌ دستیار طی‌ برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر با هدایت‌ و نظارت استاد راهنما صورت می‌ گیرد. ٣- تعیین‌ استاد راهنما از ابتداي برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر ضروري می‌ باشد و استاد راهنما تا انتهاي برنامه‌ مسئولیت‌ راهنمایی‌

 

دستیار را برعهده دارد.

 

٤- دستیار در صورت لزوم می‌ تواند حد اکثر دو استاد راهنما و سه‌ استاد مشاور اختیار کند.

 

٥- استفاده از اساتید راهنما و یا مشاور از دیگر موسسات داخل‌ و یا از خارج کشور بلامانع‌ است‌. با این‌ حال، حداقل‌ یکی‌ از اساتید راهنما می‌ باید از اعضاي هیات علمی‌ اصلی‌ (تمام وقت‌ یا نیمه‌ وقت‌) مرکز تحقیقاتی‌ میزبان با حداقل‌ مرتبه‌ دانشیاري در همان مؤسسه‌ باشد.

 

٦- استاد راهنما می‌ باید داراي حداقل‌ ٢٠ مقاله‌ (شامل‌ ٥ مقاله‌ که‌ در آنها نفر اول و یا نویسنده مسئول باشد) ایندکس‌ شده در نمایه‌ نامه‌ هاي بین‌ المللی‌ Pub Med) یا (ISI باشد، و همچنین‌ داراي H-index حداقل‌ ١٠ مطابق‌ با نمایه‌ بین‌ المللی‌ Scopus یا Google Scholar باشد.

 

٧- استاد راهنما بایستی‌ سابقه‌ نگارش پیشنهادیه‌ تحقیقاتی‌، جذب بودجه‌، اجراي طرح و نظارت بر رساله‌ فوق لیسانس‌ و یا دکترا بعنوان استاد راهنما داشته‌ باشد.

 

٨- کلیه‌ وظایف‌ استاد راهنما مطابق‌ با ضوابط‌ مصوب در دوره PhD by Research می‌ باشد. در این‌ راستا استاد راهنما موظف‌ است‌ در تکمیل‌ و تدوین‌ زمینه‌ تحقیقاتی‌ موضوع پایان نامه‌، آمادگی‌ دستیار براي دفاعیه‌، صحت‌ و نوین‌ بودن یافته‌ ها و اتمام به‌ موقع‌ پایان نامه‌ دستیار را هدایت‌ کند. ضروري است‌ مشکلات احتمالی‌ که‌ منجر به‌ اطاله‌ دوره دستیار می‌ گردد، در اسرع وقت‌ به‌ دبیرخانه‌ شورا گزارش شود.

 

ماده ٩: تدوین‌ پایان نامه‌

 

١- دستیار در سال اول برنامه‌ ملزم به‌ انتخاب موضوع پایان نامه‌، انجام مطالعات مقدماتی‌، و نگارش پروپوزال می‌ باشد. پروپوزال تحقیقاتی‌ می‌ باید در شوراي پژوهشی‌ دانشگاه میزبان تایید شده و نسخه‌ اي از آن به‌ دبیرخانه‌ شورا ارسال گردد.

 

٢- ضوابط‌ مربوط به‌ تدوین‌ پایان نامه‌ پزشک‌ پژوهشگر مطابق‌ با ضوابط‌ مندرج در دوره PhD by Research می‌ باشد.

  

٣- دستیاران پزشک‌ پژوهشگر (به‌ جز استفاده کنندگان از تبصره هاي ١ ماده ٣ این‌ آئین‌ نامه‌) می‌ توانند پایان نامه‌ خود را هم‌ براي دوره PhD و هم‌ براي دوره تخصص‌/فوق تخصص‌/فلوشیپ‌ ثبت‌ نمایند.

 

٤-موضوع پایان نامه‌ باید منطبق‌ با رسالت‌ مرکز تحقیقاتی‌ میزبان، تخصص‌ استاد راهنما، علاقه‌ دستیار و ترجیحاً در جهت‌ حل‌ مسائل‌ و نیازهاي نظام سلامت‌ بر اساس تشخیص‌ شورا باشد.

 

٥- رساله‌ تحقیقاتی‌ حداقل‌ در سال سوم و حداکثر یک‌ سال قبل‌ از اتمام برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر می‌ باید جهت‌ دفاع به‌ دانشکده میزبان ارسال گردد.

 

٦- طرح تحقیقاتی‌ مصوب و ثبت‌ موضوع پایان نامه‌ دستیار در مرکز میزبان می‌ باید به‌ اطلاع دبیرخانه‌ شورا برسد.

 

ماده ١٠: تسهیلات

 

١- پذیرفته‌ شدگان بطور خودکار در فهرست‌ بنیاد ملی‌ نخبگان قرار گرفته‌ و از مزایاي مربوط به‌ دوره سربازي، وام مسکن‌، وام ازدواج و غیره استفاده خواهند کرد.

 

٢- کلیه‌ هزینه‌ هاي مربوط به‌ برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر همچون بودجه‌ تحقیقاتی‌، سفر، آموزش در خارج از کشور، حقوق ماهانه‌ و غیره بر اساس توافقنامه‌ مورخ ٢٣/٢/١٣٩٣ میان وزارت بهداشت‌ و معاونت‌ علمی‌ و فنآوري ریاست‌ جمهوري تامین‌ شده و بودجه‌ مذکور مستقیما هر ٦ ماه به‌ حساب مرکز تحقیقاتی‌ میزبان واریز می‌ گردد.

 

٣- دستیاران هزینه‌ حداکثر سالانه‌ یک‌ سفر خارج از کشور جهت‌ شرکت‌ در کنفرانس‌ هاي معتبر بین‌ المللی‌ (در صورت ارایه‌ مقاله‌) را دریافت‌ می‌ کنند.

 

٤- دستیاران در طول برنامه‌ ماهانه‌ معادل حقوق و مزایاي مربی‌، و یا استادیار تمام وقت‌ جغرافیایی‌ را (در صورت داشتن‌ PhD یا بورد تخصصی‌) از مرکز تحقیقاتی‌ دانشگاه میزبان دریافت‌ می‌ کنند.

 

٥- %١٠ از کل‌ بودجه‌ تحقیقاتی‌ هر دستیار برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر از طریق‌ مرکز تحقیقاتی‌ میزبان در اختیار مدیر گروه بالینی‌ میزبان قرار داده شده تا در جهت‌ ارتقا کمیت‌ و کیفیت‌ آموزش هزینه‌ شود.

 

٦- وزارت بهداشت‌ تسهیلات ویژه اي جهت‌ جذب و نگه‌ داشتن‌ فارغ التحصیلان برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر در مراکز تحقیقاتی‌ برتر کشور (همچون انجام کلیه‌ تعهدات، شامل‌ طرح نیروي انسانی‌ پس‌ از فارغ التحصیلی‌) ایجاد می‌ کند.

 

٧- طول برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر با رعایت‌ مقررات و قوانین‌ مربوطه‌ بعنوان سوابق‌ علمی‌ جهت‌ ارتقا رتبه‌ دانشگاهی‌ به‌ شمار می‌ آید.

 

٨- کلیه‌ تعهدات خدمت‌ پذیرفته‌ شدگان برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر (شامل‌ طرح نیروي انسانی‌) مطابق‌ با بند ج ماده ٥ توافقنامه‌ معاونت‌ علمی‌ و فناوري ریاست‌ جمهوري و بنیاد ملی‌ نخبگان با وزارت بهداشت‌،درمان و آموزش پزشکی‌ مورخ ٢٣/٢/١٣٩٣، پس‌ از فارغ التحصیلی‌ آنان از برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر و در مراکز تحقیقاتی‌ برتر کشور بعنوان اعضاي هیات علمی‌ انجام می‌پذیرد. متعهدان به‌ سازمانهاي غیر از وزارت بهداشت‌ (همچون وزارت نفت‌، تامین‌ اجتماعی‌، وزارت دفاع و مانند این‌ها) ملزم به‌ ارائه‌ موافقت‌ این‌ سازمان ها براي ورود به‌ برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر می‌ باشند.

 

ماده ١١ : داوطلبین‌ بورسیه‌ مؤسسات غیر دولتی‌ و شعب‌ بین‌ الملل‌ دانشگاهها

 

به‌ منظور تحقق‌ ارتباط دانشگاه و با مراکز علمی‌ غیر دولتی‌ در جهت‌ دستیابی‌ به‌ اهداف سند چشم‌ انداز جمهوري اسلامی‌ در برنامه‌ پنجم‌ توسعه‌، مراکز مجري برنامه‌ هاي پزشک‌ پژوهشگر می‌ توانند پس‌ از تصویب‌ در شورا، به‌ تعداد کل‌ پذیرش خود اضافه‌ نمایند، منوط به‌ اینکه‌ دستیاران مازاد به‌ صورت بورس کامل‌ مؤسسات خصوصی‌ و یا داوطلبان خارج از کشور پذیرش

 

شوند. این‌ پذیرش مازاد نباید هیچگونه‌ هزینه‌ اي بر دوش موسسات دولتی‌ و دانشگاه ها بگذارد. طبعا این‌ دسته‌ از داوطلبان باید شرایط‌ ورود به‌ برنامه‌ را همچون دیگر متقاضیان پزشک‌ پژوهشگر دارا باشند.

 

ماده ١٢: سایر مقررات

 

١- کلیه‌ ي واحدهاي زیر مجموعه‌ وزارت بهداشت‌ موظف‌ هستند در صورت راه اندازي برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر در دانشگاه مربوطه‌ کمال همکاري را در حمایت‌ از پذیرفته‌ شدگان برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر به‌ عمل‌ آورند. در غیر این‌ صورت، دبیرخانه‌ شورا می‌تواند جهت‌ کمک‌ به‌ حل‌ مشکل‌ رأسا اقدام نماید.

 

٢- تغییر مرکز میزبان، طرح تحقیقاتی‌ و استاد راهنما بر اساس تقاضاي کتبی‌ دستیار، در صورت وجود دلیل‌ موجه‌ (عدم وجود استاد راهنما، امکانات لازم و یا تخطی‌ موسسه‌ میزبان از برنامه‌ آموزشی‌ تحقیقاتی‌) با تایید دبیرخانه‌ شورا و تصویب‌ کمیسیون موارد خاص شوراي آموزش پزشکی‌ و تخصصی‌ فقط‌ براي یک‌ بار در طول برنامه‌ امکان پذیر است‌.

 

٣- دستیار می‌ تواند حداکثر ٢٥% از برنامه‌ خود را جهت‌ تحقیق‌ و یا آموزش بالینی‌ با تایید استاد راهنماي اول و دبیرخانه‌ شورا در موسسات دیگر علمی‌ در داخل‌ و یا خارج از کشور طی‌ کند.

 

٤- مدرك /Ph.D. فوق تخصص‌/ فلوشیپ‌ بر اساس عناوین‌ رشته‌ هاي مصوب شورایعالی‌ برنامه‌ ریزي علوم پزشکی‌ کشور ارزشیابی‌ می‌ شوند. در صورتیکه‌ مدرك مورد تقاضاي دستیار در کشور وجود نداشته‌ باشد و یا ظرفیت‌ پذیرش آن در کشور کافی‌ نباشد، دستیار می‌ تواند با تایید دبیرخانه‌ شورا دوره مربوطه‌ (حداکثر تا ٢٤ ماه) را در خارج از کشور گذرانده و مدرك مربوطه‌ را دریافت‌ دارد.

 

٥- در صورتیکه‌ دستیار برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر در زمان ورود به‌ برنامه‌، در حال گذراندن دوره تخصص‌/فوق تخصص‌/فلوشیپ‌ بالینی‌ باشد، می‌ تواند بدون حق‌ تغییر رشته‌-محل‌ به‌ برنامه‌ پزشک‌ پژوهشگر منتقل‌ شده و از مزایاي این‌ برنامه‌ نیز استفاده کند.

 

تبصره ١- بطور معمول اخذ مرخصی‌ تحصیلی‌ در نیم‌ سال اول تحصیلی‌ مجاز نیست‌ اما در موارد استثنایی‌ با درخواست‌ رئیس‌ مرکز تحقیقات و تایید دبیرخانه‌ شورا امکان پذیر است‌.

 

تبصره ٢- مدت مرخصی‌ تحصیلی‌ بر اساس قوانین‌ دستیاري و جزو سنوات تحصیلی‌ دستیار محسوب می‌ شود.

ماده ١٣ - این‌ آیین‌ نامه‌ در ١٣ ماده و ١٣ تبصره در تاریخ‌ ١٧/٣/١٣٩٤ به‌ تصویب‌ شوراي عالی‌ برنامه‌ ریزي علوم پزشکی‌ رسید.

 

 

 

   دانلود : pazhoheshgar.pdf           حجم فایل 196 KB